യാത്ര

ഭൂതകാലത്തിലേക്ക ഒരു യാത്ര,
പ്രയാസമാണ്,

എന്നിരുന്നാലും പോകാതെ വയ്യ,

തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു

പിന്നിട്ട ഒാരോ താളുകളും ചികഞ്ഞു നോക്കണം.

ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തില് കൈവിട്ട പോയ നിന്നെ തേടിയുള്ള യാത്ര,
തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു

എവിടെയാണ് നീ?

പിച്ച വെച്ചു നടന്ന വീട്ടുമുറ്റത്തോ?

തിമിറ്ത്തു കളിച്ച കളിക്കളങ്ങളിലോ?

ആളൊഴിഞ്ഞ വിദ്യാലയ മുറികളിലോ?

അരങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞ വേദികളിലോ?

പറയാതെ പോയ പ്രണയങ്ങളിലോ?

പിന്നിട്ട സൌഹ്യദങ്ങളിലോ?
പ്രണയിച്ചു നടന്ന ദിനങ്ങളിലോ?

കരഞ്ഞു തീർതത യാമങ്ങളിലോ?

എവിടെ ആണ് നീ?

ഇതാ യാത്ര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞൂ ഞാന്…

നിന്നെ തേടി,

നീ എന്ന സത്യത്തെ തേടി…

-Thasni Muhammadali

Advertisements

They both

Her eyes speaking everything,

His eyes too…

But there is a silence between them.

They suppress in the same agony

They both so out of breath…

They remained alone.

After some sorrowful moments,

They say goodbye to each other with a wounded heart…

They both walked away to different directions…

Without looking back…!!!

-Thasni Muhammadali

Unfinished

Pain

Is it pain?

I cannot recognize it.

It flows through my head,

Through my heart,

Through my veins,

Through my body.

What is it?

It brings me back to my past

Past.

Looking back through some pages,

I understood

I not complete some pages.

It is good that some stories do not last,

Some unfinished stories are beautiful.

But,

The unfinished stories are flowing on this earth,

It’s like a soul that does not enjoy peaces,

Give me peace,they are crying…

Touch

I’m completely lost in another world,

When you looked into my eyes

My heart beat fasted,

When you stood next to me

My body was on fire,

When you touched my cheek

The soft touch from you,

Give me butterflies deep inside me

The exhausted feeling,

That make me feel alive

Feel alive…!!!