യാത്ര

ഭൂതകാലത്തിലേക്ക ഒരു യാത്ര,
പ്രയാസമാണ്,

എന്നിരുന്നാലും പോകാതെ വയ്യ,

തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു

പിന്നിട്ട ഒാരോ താളുകളും ചികഞ്ഞു നോക്കണം.

ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തില് കൈവിട്ട പോയ നിന്നെ തേടിയുള്ള യാത്ര,
തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു

എവിടെയാണ് നീ?

പിച്ച വെച്ചു നടന്ന വീട്ടുമുറ്റത്തോ?

തിമിറ്ത്തു കളിച്ച കളിക്കളങ്ങളിലോ?

ആളൊഴിഞ്ഞ വിദ്യാലയ മുറികളിലോ?

അരങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞ വേദികളിലോ?

പറയാതെ പോയ പ്രണയങ്ങളിലോ?

പിന്നിട്ട സൌഹ്യദങ്ങളിലോ?
പ്രണയിച്ചു നടന്ന ദിനങ്ങളിലോ?

കരഞ്ഞു തീർതത യാമങ്ങളിലോ?

എവിടെ ആണ് നീ?

ഇതാ യാത്ര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞൂ ഞാന്…

നിന്നെ തേടി,

നീ എന്ന സത്യത്തെ തേടി…

-Thasni Muhammadali

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s