വര്ഷം

മഴക്കാലം പോലെ-

എന്നരികില് വന്നു നീ

മഴയായ് പെയ്യ്തു-

എന് മനം കവറ്ന്നു നീ

മഴയായ് പെയ്യ്തു-

കോരി പുണറ്ന്നു നീ

മഴയായ് പെയ്യ്തു-

കുളിരണിയിച്ചു നീ

മഴയായ് പെയ്യ്തു-

തീരാ ദു:ഖമായി കടന്നു പോയി നീ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s